അങ്കിള്‍ ടോംസ് ക്യാബിന്‍

അങ്കിള്‍ ടോംസ് ക്യാബിന്‍

വൈറ്റ് ഫാങ്ങ്‌

വൈറ്റ് ഫാങ്ങ്‌

ഡോൺ ശാന്തമായൊഴുകുന്ന്

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് മിഖായേല്‍ ഷോളഖോവ്‌
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ റഷ്യന്‍ ജീവിതത്തെയും അവരുടെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സംഘര്‍ഷങ്ങളെയും ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന നോവല്‍. ഡോണ്‍ നദീതീരത്ത് ജീവിക്കുന്ന കൊസാക്കുകളും ടാര്‍ട്ടാറുകളും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെയും പ്രണയത്തിന്റെയും കഥ. ടോള്‍സ്റ്റോയിയുടെ യുദ്ധവും സമാധാനവും എന്ന കൃതിക്ക് സമാനമായ രചന.
സാധാരണ വില ₹780.00 പ്രത്യേക വില ₹665.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789383903481
3rd
640
2023
World Classic
mini menon
MALAYALAM
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ റഷ്യന്‍ ജീവിതത്തെയും അവരുടെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സംഘര്‍ഷങ്ങളെയും ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന നോവല്‍. ഡോണ്‍ നദീതീരത്ത് ജീവിക്കുന്ന കൊസാക്കുകളും ടാര്‍ട്ടാറുകളും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെയും പ്രണയത്തിന്റെയും കഥ. ടോള്‍സ്റ്റോയിയുടെ യുദ്ധവും സമാധാനവും എന്ന കൃതിക്ക് സമാനമായ രചന.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഡോൺ ശാന്തമായൊഴുകുന്ന്
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്