മാർക്സിയൻ അർദ്ധശാസ്ത്രം

മാർക്സിയൻ അർദ്ധശാസ്ത്രം

കലാവിമർശം മാർക്സിസ്റ്റ് മാനദണ്ഡം

കലാവിമർശം മാർക്സിസ്റ്റ് മാനദണ്ഡം

കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം മാര്‍ക്‌സ് മുതല്‍ ഇ എം എസ് വരെ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പ്രൊഫ. ജി രാജശേഖരന്‍ നായര്‍
ലോക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രം
സാധാരണ വില ₹800.00 പ്രത്യേക വില ₹720.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386637550
Ist
816
2017
STUDY
-
MALAYALAM
പ്രയോഗത്തിലൂടെ കരുത്താര്‍ജ്ജിക്കുന്നതാണ് മാര്‍ക്‌സിയന്‍ ദര്‍ശനം. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അതിന് ഇത്രമാത്രം സ്വാധീനം ചെലുത്താന്‍ കഴിയുന്നത്. കമ്യൂണിസ്റ്റു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും ദര്‍ശനത്തെക്കുറിച്ചും പഠിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഒരു സഹായക ഗ്രന്ഥമായിരിക്കും ഇത്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം മാര്‍ക്‌സ് മുതല്‍ ഇ എം എസ് വരെ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!