അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ  ചരിത്രവും രാഷ്ട്രീയവും

അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ ചരിത്രവും രാഷ്ട്രീയവും

ഡി ഡി കൊസാംബി ജീവിതവും ദര്‍ശനവും

ഡി ഡി കൊസാംബി ജീവിതവും ദര്‍ശനവും

കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി കേരളത്തില്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഇ എം എസ്
കൊളോണിയല്‍ മേധാവിത്വത്തിനും ജന്മിവാഴ്ചയ്ക്കും വലതുപക്ഷരാഷ്ട്രീയത്തിനുമെതിരായ പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ കേരളത്തില്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം വേരുപിടിച്ചുവളര്‍ന്നതിന്റെ ആധികാരികവും സമഗ്രവുമായ ചരിത്രം.
സാധാരണ വില ₹675.00 പ്രത്യേക വില ₹607.50
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126203574
reprint
510
2009 (originally published in three volumes in august 1984 )
History
-
MALAYALAM
കൊളോണിയല്‍ മേധാവിത്വത്തിനും ജന്മിവാഴ്ചയ്ക്കും വലതുപക്ഷരാഷ്ട്രീയത്തിനുമെതിരായ പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ കേരളത്തില്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം വേരുപിടിച്ചുവളര്‍ന്നതിന്റെ ആധികാരികവും സമഗ്രവുമായ ചരിത്രം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി കേരളത്തില്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്