നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങൾ മാറിയ കഥ

നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങൾ മാറിയ കഥ

മലബാര്‍കലാപം ഒരു പുനര്‍വായന

മലബാര്‍കലാപം ഒരു പുനര്‍വായന

ചെ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഏണസ്റ്റോ ചെഗുവേര, മരിയ ഡെൽ കാർമെൻ ഏരിയറ്റ് ഗാർസിയ, ഇജാസ് അഹമ്മദ്, വിജയപ്രസാദ്
ചെയുടെ അമ്പത്തിമൂന്നാം ചരമവാര്‍ഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി ലോകത്താകമാനമുള്ള ഇരുപതോളം ഇടതുപക്ഷ പ്രസാധകരുടെ സഹകരണഫലമായി അത്രതന്നെ ഭാഷകളില്‍ ചെയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില രചനകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ്.
₹210.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789874700100
2nd imp
168
2021
Marxsit Classic
-
MALAYALAM
ചെയുടെ അമ്പത്തിമൂന്നാം ചരമവാര്‍ഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി ലോകത്താകമാനമുള്ള ഇരുപതോളം ഇടതുപക്ഷ പ്രസാധകരുടെ സഹകരണഫലമായി അത്രതന്നെ ഭാഷകളില്‍ ചെയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില രചനകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ചെ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!