വേറിട്ടൊരു അമേരിക്ക

വേറിട്ടൊരു അമേരിക്ക

ചിത്രലേഖ

ചിത്രലേഖ

ചാവേര്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പി വത്സല
ജന്മിമേധാവിത്വത്തില്‍നിന്നും രാഷ്ട്രീയാടിമത്തത്തില്‍നിന്നും കുതറിയുണരുന്ന ഗ്രാമീണമലബാറിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ രചിക്കപ്പെട്ട ഹൃദയസ്പര്‍ശിയായ നോവല്‍
സാധാരണ വില ₹440.00 പ്രത്യേക വില ₹396.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9788126207077
3rd
372
2021
NOVEL
-
MALAYALAM
ജന്മിമേധാവിത്വത്തില്‍നിന്നും രാഷ്ട്രീയാടിമത്തത്തില്‍നിന്നും കുതറിയുണരുന്ന ഗ്രാമീണമലബാറിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ രചിക്കപ്പെട്ട ഹൃദയസ്പര്‍ശിയായ നോവല്‍
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ചാവേര്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്