ബോധിസത്വര്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് കെ ബി ശ്രീദേവി
കുട്ടിക്കാലത്ത് അവന്‍ സിദ്ധാര്‍ഥനായിരുന്നു. തന്റെ സുഖത്തേക്കാള്‍ അപരന്റെ ദുഃഖമായിരുന്നു അവന്റെ മനസില്‍. മുതിര്‍ന്നപ്പോള്‍ രാജകൊട്ടാരത്തിന്റെ സൗഭാഗ്യങ്ങളില്‍നിന്ന് അവന്‍ ജനപഥങ്ങളിലേക്കിറങ്ങിപ്പോയി. ശ്രീബുദ്ധന്റെ ജീവിതത്തെ ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന മലയാളത്തിലെ ആദ്യ നോവല്‍.
₹320.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789383432776
2nd
256
2021
NOVEL
-
MALAYALAM
കുട്ടിക്കാലത്ത് അവന്‍ സിദ്ധാര്‍ഥനായിരുന്നു. തന്റെ സുഖത്തേക്കാള്‍ അപരന്റെ ദുഃഖമായിരുന്നു അവന്റെ മനസില്‍. മുതിര്‍ന്നപ്പോള്‍ രാജകൊട്ടാരത്തിന്റെ സൗഭാഗ്യങ്ങളില്‍നിന്ന് അവന്‍ ജനപഥങ്ങളിലേക്കിറങ്ങിപ്പോയി. ശ്രീബുദ്ധന്റെ ജീവിതത്തെ ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന മലയാളത്തിലെ ആദ്യ നോവല്‍.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ബോധിസത്വര്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്