സവിധം

സവിധം

കെ പി അപ്പന്‍

കെ പി അപ്പന്‍

ഭൂതവും വര്‍ത്തമാനവും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് റൊമീല ഥാപ്പര്‍
ചരിത്രകാരനും എഴുത്തുകാരനുമായ രണ്‍ബീര്‍ ചക്രവര്‍ത്തി റൊമില ഥാപ്പറുമായി നടത്തിയ ദീര്‍ഘാഭിമുഖങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകം. മതം, മതേതരത്വം, ഹിന്ദുത്വം, പൗരാണികത തുടങ്ങിയ പദങ്ങള്‍ അഗാധമായ ചരിത്രബോധത്തോടെ പ്രൊഫ. ഥാപ്പര്‍ പറഞ്ഞു തരുമ്പോള്‍ നമ്മള്‍ അവരുടെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളായി മാറുന്നു.
₹80.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789387842755
1st
80
2018
Interview
-
MALAYALAM
ചരിത്രകാരനും എഴുത്തുകാരനുമായ രണ്‍ബീര്‍ ചക്രവര്‍ത്തി റൊമില ഥാപ്പറുമായി നടത്തിയ ദീര്‍ഘാഭിമുഖങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകം. മതം, മതേതരത്വം, ഹിന്ദുത്വം, പൗരാണികത തുടങ്ങിയ പദങ്ങള്‍ അഗാധമായ ചരിത്രബോധത്തോടെ പ്രൊഫ. ഥാപ്പര്‍ പറഞ്ഞു തരുമ്പോള്‍ നമ്മള്‍ അവരുടെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളായി മാറുന്നു.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഭൂതവും വര്‍ത്തമാനവും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്