ബര്‍ദുബൈ കഥകള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് രമേഷ് പെരുമ്പിലാവ്‌
മലയാളക്കരയില്‍നിന്നും മണലാരണ്യത്തിലെത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ തീക്ഷ്ണമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ബര്‍ദുബൈ കഥകള്‍. പ്രവാസത്തിന്റെ പരിചിതമായ കഥകളില്‍നിന്നും വേര്‍പെട്ടുകൊണ്ട്, വിവിധ ദേശഭാഷക്കാരായ വ്യക്തികളുടെ സ്വത്വസംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം തന്നെ മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ വിചിത്രവും വിസ്മയകരവുമായ അനവധിയനുഭവങ്ങളെ ആര്‍ദ്രമായ ഭാഷയില്‍ ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന കൃതി
സാധാരണ വില ₹220.00 പ്രത്യേക വില ₹198.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789389410341
1st
184
2020
Experience
-
MALAYALAM
മലയാളക്കരയില്‍നിന്നും മണലാരണ്യത്തിലെത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ തീക്ഷ്ണമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ബര്‍ദുബൈ കഥകള്‍. പ്രവാസത്തിന്റെ പരിചിതമായ കഥകളില്‍നിന്നും വേര്‍പെട്ടുകൊണ്ട്, വിവിധ ദേശഭാഷക്കാരായ വ്യക്തികളുടെ സ്വത്വസംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം തന്നെ മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ വിചിത്രവും വിസ്മയകരവുമായ അനവധിയനുഭവങ്ങളെ ആര്‍ദ്രമായ ഭാഷയില്‍ ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന കൃതി
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ബര്‍ദുബൈ കഥകള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്