ആരോഗ്യചിന്തകള്‍ ആരോഗ്യജീവിതത്തിന് ആയുര്‍വേദത്തിന്റെ വഴി

ആരോഗ്യചിന്തകള്‍ ആരോഗ്യജീവിതത്തിന് ആയുര്‍വേദത്തിന്റെ വഴി

ആയുര്‍വ്വേദത്തിന്റെ പ്രഥമ പാഠങ്ങള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് അഷ്ടവൈദ്യന്‍ വൈദ്യമഠം ചെറിയ നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരി
വൈദ്യമഠം ചെറിയ നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരിയുടെ ഈ ഗ്രന്ഥം സംഭാഷണശൈലിയില്‍ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒറ്റവായനയില്‍ നിന്നുതന്നെ വിഷയം ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ആയുര്‍വ്വേദത്തിലെ മൗലികങ്ങളായ സിദ്ധാന്തങ്ങളെയും പ്രയോഗങ്ങളെയും സാമാന്യമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.
₹140.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789388485944
1st
120
2019
Health
-
MALAYALAM
വൈദ്യമഠം ചെറിയ നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരിയുടെ ഈ ഗ്രന്ഥം സംഭാഷണശൈലിയില്‍ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒറ്റവായനയില്‍ നിന്നുതന്നെ വിഷയം ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ആയുര്‍വ്വേദത്തിലെ മൗലികങ്ങളായ സിദ്ധാന്തങ്ങളെയും പ്രയോഗങ്ങളെയും സാമാന്യമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ആയുര്‍വ്വേദത്തിന്റെ പ്രഥമ പാഠങ്ങള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്