ആണ്‍മക്കള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഫ്രാന്‍സ് കാഫ്ക
BOOK ON PRESS..REPRINT... പിതൃമേധാവിത്വം, കുടുംബം തുടങ്ങിയ മൂല്യവ്യവസ്ഥകളെ പൊളിച്ചെഴുതിയ കൃതി. വിധിന്യായം, സ്റ്റൗക്കര്‍, രൂപാന്തരത്വം തന്റെ അച്ഛനുള്ള എഴുത്ത് എന്നീ പ്രശസ്തകഥകളുടെ സമാഹാരം കാഫ്കയുടെ the sons എന്ന കൃതിയുടെ മലയാള മൊഴിമാറ്റം.
₹250.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789382167990
1st
184
2012
World Classic
Rajan Thiruvothu
MALAYALAM
പിതൃമേധാവിത്വം, കുടുംബം തുടങ്ങിയ മൂല്യവ്യവസ്ഥകളെ പൊളിച്ചെഴുതിയ കൃതി. വിധിന്യായം, സ്റ്റൗക്കര്‍, രൂപാന്തരത്വം തന്റെ അച്ഛനുള്ള എഴുത്ത് എന്നീ പ്രശസ്തകഥകളുടെ സമാഹാരം കാഫ്കയുടെ the sons എന്ന കൃതിയുടെ മലയാള മൊഴിമാറ്റം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ആണ്‍മക്കള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്