ഡോൺ ശാന്തമായൊഴുകുന്ന്

ഡോൺ ശാന്തമായൊഴുകുന്ന്

ഭരണഘടനയുടെ കാവലാള്‍ ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകള്‍

ഭരണഘടനയുടെ കാവലാള്‍ ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകള്‍

കേരളം ആറുപതിറ്റാണ്ടുകള്‍ 1

കേരളത്തിൻ്റെ ആറു പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രം പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആർക്കും അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ഈ ഗ്രന്ഥം സഹായിക്കും.
സാധാരണ വില ₹975.00 പ്രത്യേക വില ₹875.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789390301890
1st
1217
2021
History
-
MALAYALAM
കഴിഞ്ഞ ആറു പതിറ്റാണ്ടുകളായി കേരളത്തിൻ്റെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഘടനാപരവും ആശയപരവും സാമ്പത്തികവുമായ പരിവർത്തനങ്ങൾ ജന സാമാന്യത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ അവബോധത്തിലും ദിശാബോധത്തിലും മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചു . കേരളത്തിൻ്റെ ആറു പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രം പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആർക്കും അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ഈ ഗ്രന്ഥം സഹായിക്കും.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:കേരളം ആറുപതിറ്റാണ്ടുകള്‍ 1
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്