പെണ്‍ട്രയാര്‍ക്കി

പെണ്‍ട്രയാര്‍ക്കി

ഭ്രാന്ത്‌

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ബി എം സുഹറ
സ്ത്രീജീവിതത്തിന്റെ ആന്തരിക സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ സര്‍ഗാത്മകമായി മാറ്റുന്ന ഒരെഴുത്തുകാരിയുടെ വ്യത്യസ്തമായ കഥകള്‍
₹140.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9788126204700
3rd
96
2024
Stories
-
Malayalam
സ്ത്രീജീവിതത്തിന്റെ ആന്തരിക സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ സര്‍ഗാത്മകമായി മാറ്റുന്ന ഒരെഴുത്തുകാരിയുടെ വ്യത്യസ്തമായ കഥകള്‍
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഭ്രാന്ത്‌
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്