വിചിത്രം വിസ്മയം

വിചിത്രം വിസ്മയം

സവിധം

സവിധം

ഭൂമി ഒരേയിടം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് കെ ആര്‍ രാമചന്ദ്രന്‍
ദുരൂഹതകളും ദുര്‍ഗ്രഹതകളുമില്ലാത്ത പ്രതിപാദനരീതിയാണ് രാമചന്ദ്രന്റേത്. നല്ല വാക്കും ആദര്‍ശധീരതയും അറിവും വിശുദ്ധിയും കരുണയും നന്മയും നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ ഇന്നിനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യാകുലതകളാണ് രാമചന്ദ്രന്റെ കവിതകളിലൂടെ പ്രകടമാവുന്നത്.
₹80.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789389410440
1st
56
2021
Poem
-
MALAYALAM
ദുരൂഹതകളും ദുര്‍ഗ്രഹതകളുമില്ലാത്ത പ്രതിപാദനരീതിയാണ് രാമചന്ദ്രന്റേത്. നല്ല വാക്കും ആദര്‍ശധീരതയും അറിവും വിശുദ്ധിയും കരുണയും നന്മയും നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ ഇന്നിനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യാകുലതകളാണ് രാമചന്ദ്രന്റെ കവിതകളിലൂടെ പ്രകടമാവുന്നത്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഭൂമി ഒരേയിടം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്