ഭൂമി ഒരേയിടം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് കെ ആര്‍ രാമചന്ദ്രന്‍
ദുരൂഹതകളും ദുര്‍ഗ്രഹതകളുമില്ലാത്ത പ്രതിപാദനരീതിയാണ് രാമചന്ദ്രന്റേത്. നല്ല വാക്കും ആദര്‍ശധീരതയും അറിവും വിശുദ്ധിയും കരുണയും നന്മയും നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ ഇന്നിനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യാകുലതകളാണ് രാമചന്ദ്രന്റെ കവിതകളിലൂടെ പ്രകടമാവുന്നത്.
₹80.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789389410440
1st
56
2021
Poem
-
MALAYALAM
ദുരൂഹതകളും ദുര്‍ഗ്രഹതകളുമില്ലാത്ത പ്രതിപാദനരീതിയാണ് രാമചന്ദ്രന്റേത്. നല്ല വാക്കും ആദര്‍ശധീരതയും അറിവും വിശുദ്ധിയും കരുണയും നന്മയും നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ ഇന്നിനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യാകുലതകളാണ് രാമചന്ദ്രന്റെ കവിതകളിലൂടെ പ്രകടമാവുന്നത്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഭൂമി ഒരേയിടം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്