കേരളത്തിലെ കുടിയായ്മ പരിഷ്കരണങ്ങളുടെയും കർഷക പോരാട്ടങ്ങളുടെയും ചരിത്രം

കേരളത്തിലെ കുടിയായ്മ പരിഷ്കരണങ്ങളുടെയും കർഷക പോരാട്ടങ്ങളുടെയും ചരിത്രം

ദലമര്‍മ്മരങ്ങള്‍

ദലമര്‍മ്മരങ്ങള്‍

ഭാവിതലമുറയെ കരുപ്പിടിപ്പിക്കാന്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ടി നാരായണന്‍
Delivered in 3 to 7 (Max) days
സാധാരണ വില ₹140.00 പ്രത്യേക വില ₹126.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788119131037
1st
96
2023
Study
-
Malayalam
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഭാവിതലമുറയെ കരുപ്പിടിപ്പിക്കാന്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!