ജി എല്‍ പി ഉസ്‌കൂള്‍  കീക്കാംങ്കോട്ട്‌

ജി എല്‍ പി ഉസ്‌കൂള്‍ കീക്കാംങ്കോട്ട്‌

ക്യൂബ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാതയിൽ തന്നെ

ക്യൂബ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാതയിൽ തന്നെ

ഭവാനിപ്പുഴ സാക്ഷി

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഇലിപ്പക്കുളം രവീന്ദ്രന്‍
ഭവാനി നദിയുടെ തീരത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന മാധവന്റെയും ദേവകിയുടെയും കഥ.
₹50.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386364593
Ist
56
2017
-
-
MALAYALAM
ഭവാനിപ്പുഴയുടെ ഓരങ്ങളില്‍ പരസ്പരം താങ്ങായി നിന്ന മാധവന്റെയും ദേവകിയുടെയും കഥ. കുടിയേറ്റത്തിന്റെ ആകുലതകളും മണ്ണിന്റെയും മനുഷ്യന്റെയും പാരസ്പര്യവും വരച്ചു കാട്ടുന്ന നോവല്‍.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഭവാനിപ്പുഴ സാക്ഷി
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്