മൂലധനം ഒരു മുഖവുര

മൂലധനം ഒരു മുഖവുര

അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തെപ്പറ്റി

അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തെപ്പറ്റി

ഭാഷ സാഹിത്യം ഇ എം എസ്‌

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഇ എം എസ്
കേരളീയ ജീവിതത്തെ പുതുക്കിപ്പണിത ഇ എം എസ്. യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിന്റെ അടയാളങ്ങള്‍ മായ്ച് മലയാള ഭാഷയിലും സാഹിത്യത്തിലും സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ സാംസ്‌കാരിക മുദ്രകള്‍ പതിപ്പിച്ച ഇ എം എസിന്റെ ധൈഷണിക സംഭാവനകള്‍ വിലയിരുത്തുന്ന കൃതി.
₹135.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789382808824
1st
176
2013
-
MALAYALAM
കേരളീയ ജീവിതത്തെ പുതുക്കിപ്പണിത ഇ എം എസ്. യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിന്റെ അടയാളങ്ങള്‍ മായ്ച് മലയാള ഭാഷയിലും സാഹിത്യത്തിലും സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ സാംസ്‌കാരിക മുദ്രകള്‍ പതിപ്പിച്ച ഇ എം എസിന്റെ ധൈഷണിക സംഭാവനകള്‍ വിലയിരുത്തുന്ന കൃതി.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഭാഷ സാഹിത്യം ഇ എം എസ്‌
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്