ചേതന യോഗ

ചേതന യോഗ

പുസ്തകക്കൂട്ട്‌

പുസ്തകക്കൂട്ട്‌

ഭരത് മുരളി

സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുടെയും രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളുടെയും തുറന്ന അരങ്ങിലാണ് മുരളി എന്ന അഭിനയ പ്രതിഭ തന്റെ സര്‍ഗ്ഗജീവിതം ആവിഷ്‌കരിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെയും കലാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെയും അടുത്തറിയാനുതകുന്ന ഗ്രന്ഥം.
₹80.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789386637086
Ist
-
2017
-
-
MALAYALAM
സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുടെയും രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളുടെയും തുറന്ന അരങ്ങിലാണ് മുരളി എന്ന അഭിനയ പ്രതിഭ തന്റെ സര്‍ഗ്ഗജീവിതം ആവിഷ്‌കരിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെയും കലാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെയും അടുത്തറിയാനുതകുന്ന ഗ്രന്ഥം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഭരത് മുരളി
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്