എന്ത് ചെയ്യണം ?

എന്ത് ചെയ്യണം ?

പ്രിയപ്പെട്ട മേരീ

പ്രിയപ്പെട്ട മേരീ

ഭരണകൂടവും വിപ്ലവവും in press )

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ലെനിന്‍
വി ഐ ലെനിന്റെ സ്റ്റേറ്റിനെയും വിപ്ലവത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസിക്കൽ വർക്ക്
₹150.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789386637260
Ist
-
2017
Marxist Classic
-
MALAYALAM
സമുദായത്തില്‍ നിന്നുത്ഭവിക്കുകയും എന്നാല്‍ സ്വയം സമുദായത്തിന് ഉപരിയായി പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും സമുദായത്തില്‍നിന്ന് അധികമധികം വേറിട്ടു നില്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ശക്തിയാണ് ഭരണകൂടം എന്നു പറയുന്നത്. (എംഗല്‍സ് കുടുംബത്തിന്റെയും സ്വകാര്യസ്വത്തിന്റെയും ഭരണകൂടത്തിന്റെയും ഉത്ഭവം)
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഭരണകൂടവും വിപ്ലവവും in press )
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്