മലക്കുകളുടെ കണക്കു പുസ്തകം

മലക്കുകളുടെ കണക്കു പുസ്തകം

കേരളചരിത്രവും സംസ്‌കാരവുംഒരു മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം

കേരളചരിത്രവും സംസ്‌കാരവുംഒരു മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം

ഭരണകൂടം വിപ്ലവംഅതിവിപ്ലവം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഇ എം എസ്
മാര്‍ക്‌സിസത്തിന്റെ താത്വികനിലപാടും സമരതന്ത്രവും ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ടും തൊഴിലാളിവര്‍ഗത്തിന്റെ വിപ്ലവകരമായ സമരതന്ത്രം വിജയിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ അടവുകള്‍ നിര്‍ദേശിച്ചുകൊണ്ടും ലെനിന്‍ എഴുതിയ മൂന്നു ഗ്രന്ഥങ്ങളിലേക്കുള്ള ഇ എം എസിന്റെ എത്തിനോട്ടം
₹90.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9788126207381
4th
64
2021
-
MALAYALAM
മാര്‍ക്‌സിസത്തിന്റെ താത്വികനിലപാടും സമരതന്ത്രവും ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ടും തൊഴിലാളിവര്‍ഗത്തിന്റെ വിപ്ലവകരമായ സമരതന്ത്രം വിജയിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ അടവുകള്‍ നിര്‍ദേശിച്ചുകൊണ്ടും ലെനിന്‍ എഴുതിയ മൂന്നു ഗ്രന്ഥങ്ങളിലേക്കുള്ള ഇ എം എസിന്റെ എത്തിനോട്ടം
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഭരണകൂടം വിപ്ലവംഅതിവിപ്ലവം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്