ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന ദര്‍ശനവും പ്രയോഗവും

ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന ദര്‍ശനവും പ്രയോഗവും

ഗാന്ധിയും ഗാന്ധിസവും

ഗാന്ധിയും ഗാന്ധിസവും

ഭരണഘടനയെ അറിയാന്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് എ സുഹൃത് കുമാര്‍
ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയെ പല ദിശകളിലൂടെ നോക്കിക്കാണുന്ന പഠനങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥം
₹150.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789388485876
2nd
120
2021
-
-
MALAYALAM
ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയെ പല ദിശകളിലൂടെ നോക്കിക്കാണുന്ന പഠനങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥം
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഭരണഘടനയെ അറിയാന്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്