അംബേദ്കര്‍   ജീവിതം കൃതി ദര്‍ശനം

അംബേദ്കര്‍ ജീവിതം കൃതി ദര്‍ശനം

ഭരണഘടന ഒരു വായന

ഭരണഘടന ഒരു വായന

ഭരണഘടനയെ അറിയാന്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് എ സുഹൃത് കുമാര്‍
ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയെ പല ദിശകളിലൂടെ നോക്കിക്കാണുന്ന പഠനങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥം
₹170.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789388485876
2nd
120
2021
-
-
MALAYALAM
ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയെ പല ദിശകളിലൂടെ നോക്കിക്കാണുന്ന പഠനങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥം
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഭരണഘടനയെ അറിയാന്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!