കല്‍പ്രതിഷ്ഠ

കല്‍പ്രതിഷ്ഠ

തത്വചിന്തയുടെ ആമുഖം

തത്വചിന്തയുടെ ആമുഖം

ബാലസംഘം സംഘടനയും സമീപനവും

ജാതിമതഭിന്നതകള്‍ക്കതീതമായി രക്ഷിതാക്കളുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകള്‍ പരിഗണിക്കാതെ മുഴുവന്‍ കുട്ടികള്‍ക്കും ഒത്തുകൂടാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരു ബദല്‍ വിദ്യാഭ്യാസ സാംസ്‌കാരിക പ്രസ്ഥാനം, അതിന്റെ പ്രവര്‍ത്തന ലക്ഷ്യങ്ങള്‍
₹100.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789382167327
4th
80
2022
Children’s Literature
-
MALAYALAM
ജാതിമതഭിന്നതകള്‍ക്കതീതമായി രക്ഷിതാക്കളുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകള്‍ പരിഗണിക്കാതെ മുഴുവന്‍ കുട്ടികള്‍ക്കും ഒത്തുകൂടാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരു ബദല്‍ വിദ്യാഭ്യാസ സാംസ്‌കാരിക പ്രസ്ഥാനം, അതിന്റെ പ്രവര്‍ത്തന ലക്ഷ്യങ്ങള്‍
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ബാലസംഘം സംഘടനയും സമീപനവും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!