ബി പോസിറ്റീവ്‌

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് സുരേഷ് കൃഷ്ണന്‍
ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളെ ധീരമായി നേരിടുകയും വിജയം നേടുകയും ചെയ്യുന്ന ചില വ്യക്തികളുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ
₹115.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386637413
Ist
120
2017
-
-
MALAYALAM
പ്രതിസന്ധികളില്‍ തളരാതെ ജീവിതത്തെ മുറുകെപ്പിടിച്ച് മുന്നോട്ടുപോയവരുടെ അനുഭവരേഖകള്‍
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ബി പോസിറ്റീവ്‌
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്