അസ്തമയത്തിനു നേരെ നടക്കുന്നവര്‍

അസ്തമയത്തിനു നേരെ നടക്കുന്നവര്‍

അവസ്ഥാന്തരങ്ങള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ബാലകൃഷ്ണന്‍
സ്വാതന്ത്ര്യപൂര്‍വ്വനാളുകളിലെ തെക്കന്‍ തിരുവിതാംകൂര്‍ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അടിയടരുകളുടെ ആഖ്യാനമാണീ നോവല്‍. നോവല്‍ എന്ന ആവിഷ്‌കാരത്തിനുമപ്പുറം സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ പൊള്ളുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ അകക്കാമ്പുകളെ വരച്ചിടുകയാണീ കൃതിയില്‍ ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണന്‍. തിരുവിതാംകൂര്‍ രാഷ്ട്രീയം ഉരുവംകൊള്ളുന്ന ഘട്ടം എത്ര സങ്കീര്‍ണ്ണമായിരുന്നു എന്ന് ഈ നോവല്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരുടെ പ്രോട്ടോടൈപ്പുകള്‍ നമുക്കിതില്‍ കാണാം. ഒരു സാധാരണ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ ഇതള്‍വിരിയുന്ന ഈ നോവലില്‍ അനുഭവത്തിന്റെ കണ്ണീരും വിയര്‍പ്പും കലര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.
സാധാരണ വില ₹170.00 പ്രത്യേക വില ₹153.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789394753150
1st
120
jul 2022
NOVEL
-
MALAYALAM
സ്വാതന്ത്ര്യപൂര്‍വ്വനാളുകളിലെ തെക്കന്‍ തിരുവിതാംകൂര്‍ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അടിയടരുകളുടെ ആഖ്യാനമാണീ നോവല്‍. നോവല്‍ എന്ന ആവിഷ്‌കാരത്തിനുമപ്പുറം സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ പൊള്ളുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ അകക്കാമ്പുകളെ വരച്ചിടുകയാണീ കൃതിയില്‍ ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണന്‍. തിരുവിതാംകൂര്‍ രാഷ്ട്രീയം ഉരുവംകൊള്ളുന്ന ഘട്ടം എത്ര സങ്കീര്‍ണ്ണമായിരുന്നു എന്ന് ഈ നോവല്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരുടെ പ്രോട്ടോടൈപ്പുകള്‍ നമുക്കിതില്‍ കാണാം. ഒരു സാധാരണ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ ഇതള്‍വിരിയുന്ന ഈ നോവലില്‍ അനുഭവത്തിന്റെ കണ്ണീരും വിയര്‍പ്പും കലര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:അവസ്ഥാന്തരങ്ങള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്