അത്യുന്നതങ്ങളില്‍

അത്യുന്നതങ്ങളില്‍

പ്രപഞ്ചം കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോള്‍

പ്രപഞ്ചം കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോള്‍

അവസാനത്തിന്റെ ആരംഭം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് സാബു ജോസ്‌
പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിഗൂഢതകള്‍ അനാവരണം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ പുസ്തകം. കണികാ ഭൗതികം മുതല്‍ പ്രപഞ്ച വിജ്ഞാനം വരെ ലളിതമായി വിശദീകരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം. ശാസ്ത്രാഭിമുഖ്യമുള്ള ഏതൊരാളും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട കൃതി.
സാധാരണ വില ₹210.00 പ്രത്യേക വില ₹189.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789387842526
2nd
168
2022
Science
-
MALAYALAM
പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിഗൂഢതകള്‍ അനാവരണം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ പുസ്തകം. കണികാ ഭൗതികം മുതല്‍ പ്രപഞ്ച വിജ്ഞാനം വരെ ലളിതമായി വിശദീകരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം. ശാസ്ത്രാഭിമുഖ്യമുള്ള ഏതൊരാളും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട കൃതി.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:അവസാനത്തിന്റെ ആരംഭം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!