ഡ്രാക്കുള

ഡ്രാക്കുള

സഖാവ് പി കൃഷ്ണപിള്ളഒരു സമഗ്ര ജീവചരിത്രപഠനം

സഖാവ് പി കൃഷ്ണപിള്ളഒരു സമഗ്ര ജീവചരിത്രപഠനം

അവള്‍ സിനിമയെ നോക്കുന്നു

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് വിനോദ് പായം
സിനിമയിലെ പുരുഷാധിപത്യത്തെ തിരിച്ചറിയുകയും തിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്രകാരന്മാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.
₹155.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789383432462
1st
192
2013
-
-
MALAYALAM
സിനിമയിലെ ആണ്‍കാഴ്ചയുടെ അധീശത്വത്തെ തിരിച്ചറിയുകയും തിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ചലച്ചിത്രകാരികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന കൃതി. ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയിലെ പെണ്‍വഴികളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുസ്തകം സിനിമയെ സ്‌നേഹിക്കുന്നവര്‍ക്കും ചലച്ചിത്ര പഠിതാക്കള്‍ക്കും ഒരു റഫറന്‍സ് ഗ്രന്ഥമായിരിക്കും.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:അവള്‍ സിനിമയെ നോക്കുന്നു
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്