അവകാശങ്ങള്‍ ബൗദ്ധിക സ്വത്തുക്കള്‍ക്കും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് അഡ്വ. എം യൂനുസ് കുഞ്ഞ്‌
1911 മുതൽ 2011 വരെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച്
സാധാരണ വില ₹125.00 പ്രത്യേക വില ₹112.50
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386364739
Ist
136
2017
-
-
MALAYALAM
ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എട്ട് വ്യത്യസ്ത ആക്ടുകളെ സംഗ്രഹിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതാണ് ഈ പുസ്തകം. 1911 മുതല്‍ 2001 വരെയുള്ള കാലത്ത് ഇന്ത്യന്‍ പാര്‍ലമെന്റ് പാസാക്കി പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുത്തിയതാണ് ഈ ആക്ടുകള്‍. ജനനന്മയ്ക്കായുള്ള ഈ ആക്ടുകളുടെ മലയാള മൊഴിമാറ്റം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:അവകാശങ്ങള്‍ ബൗദ്ധിക സ്വത്തുക്കള്‍ക്കും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്