വി എസ് അജിത്ത്‌

വി എസ് അജിത്ത്‌
തിരുവനന്തപുരത്ത് കല്ലിയൂരില്‍ ജനിച്ചു. കേരള യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയില്‍നിന്നും ബി എസ് സിയും എം ബി എയും നേടി. ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍ മാര്‍ക്കറ്റിങ് എന്ന തൊഴിലില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കഥയും കവിതയും എഴുതും. മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ ആനുകാലികങ്ങളില്‍ കഥകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വരുന്നു. കൃതികള്‍: എലിക്കെണി (കഥ), ദമനം (കവിത) വിലാസം : ഏകദന്തം കാക്കാമൂല, കല്ലിയൂര്‍ പി ഒ തിരുവനന്തപുരം - 695 042 E-mail : ajithvswriter@gmail.com Ph : 9072312919
അവരോഹണ ദിശ സജ്ജമാക്കുക
ആയി കാണുക ഗ്രിഡ് പട്ടിക

1 ഇനം

ഓരോ പേജിലും
അവരോഹണ ദിശ സജ്ജമാക്കുക
ആയി കാണുക ഗ്രിഡ് പട്ടിക

1 ഇനം

ഓരോ പേജിലും