ലിഷ അന്ന

ലിഷ അന്ന
കോഴിക്കോട് ജനനം. ആനുകാലികങ്ങളിലും ഓണ്‍ലൈനിലും എഴുതുന്നു. ഇപ്പോള്‍ ഡല്‍ഹി സീ ന്യൂസില്‍ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തക.
അവരോഹണ ദിശ സജ്ജമാക്കുക
ആയി കാണുക ഗ്രിഡ് പട്ടിക

1 ഇനം

ഓരോ പേജിലും
അവരോഹണ ദിശ സജ്ജമാക്കുക
ആയി കാണുക ഗ്രിഡ് പട്ടിക

1 ഇനം

ഓരോ പേജിലും