ഗോദാവരി പരുലേക്കർ

ഗോദാവരി പരുലേക്കർ
സ്വാതന്ത്ര്യസമരസേനാനി, എഴുത്തുകാരി, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാർക്സിസ്റ്റ്, കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ അവരെ സ്വാധീനിക്കുകയും കർഷകർക്കും തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനും വേണ്ടി അവരുടെ ജീവിതം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു. മറ്റൊരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയായ ഷംറാവോ പരുലേക്കറെ വിവാഹം ചെയ്തു[
അവരോഹണ ദിശ സജ്ജമാക്കുക
ആയി കാണുക ഗ്രിഡ് പട്ടിക

1 ഇനം

ഓരോ പേജിലും
അവരോഹണ ദിശ സജ്ജമാക്കുക
ആയി കാണുക ഗ്രിഡ് പട്ടിക

1 ഇനം

ഓരോ പേജിലും