ഡോ. രാധിക പി മേനോൻ

Currently working as Asso. Prof. in the Dept of English, FMN College, Kollam. She was given the ICWT Award (2011) by the University of California, Irvine, USA, for Tales of Athiranippadam, translation of S K Pottekkatt’s Oru Desathinte Katha (co-translator: Dr Sreedevi K Nair). Some of her other translations are In the Land of the Kappiris from S K Pottekkatt’s Malayalam travelogue Kaappirikalude Naatil­­ (2015); On the Banks of the Tejaswini (2011) from K. Madhavan’s Malayalam autobiography Oru Gandhian Communistinte Ormakal; A Village Comes to Life: The Story of Madikkai (2014) from K Madhavan’s Malayalam Oru Gramathinte Hrydayathilude; Antharjanam: Memoirs of a Namboodiri Woman (co-translator: Indira Menon) (2011) from Devaki Nilayangode’s Malayalam memoir Nashtabodhan-galillathe & Yatra; A Life With Books (2016) from N E Balakrishna Marar’s autobiography Kanneerinte Maadhuryam, etc.
അവരോഹണ ദിശ സജ്ജമാക്കുക
ആയി കാണുക ഗ്രിഡ് പട്ടിക

1 ഇനം

ഓരോ പേജിലും
അവരോഹണ ദിശ സജ്ജമാക്കുക
ആയി കാണുക ഗ്രിഡ് പട്ടിക

1 ഇനം

ഓരോ പേജിലും