ബൃന്ദ കാരാട്ട്

 ബൃന്ദ  കാരാട്ട്
Brinda Karat (born 17 October 1947) is an Indian politician, elected to the Rajya Sabha as a Communist Party of India (Marxist) member
അവരോഹണ ദിശ സജ്ജമാക്കുക
ആയി കാണുക ഗ്രിഡ് പട്ടിക

3 ഇനങ്ങൾ

ഓരോ പേജിലും
അവരോഹണ ദിശ സജ്ജമാക്കുക
ആയി കാണുക ഗ്രിഡ് പട്ടിക

3 ഇനങ്ങൾ

ഓരോ പേജിലും