ഏണസ്റ്റോ ചെഗുവേര

ഏണസ്റ്റോ ചെഗുവേര
“We cannot be sure of having something to live for unless we are willing to die for it.” ― Che Guevara
അവരോഹണ ദിശ സജ്ജമാക്കുക
ആയി കാണുക ഗ്രിഡ് പട്ടിക

8 ഇനങ്ങൾ

ഓരോ പേജിലും
അവരോഹണ ദിശ സജ്ജമാക്കുക
ആയി കാണുക ഗ്രിഡ് പട്ടിക

8 ഇനങ്ങൾ

ഓരോ പേജിലും