അഷിത

അഷിത
"കഥാകൃത്തും പരിഭാഷകയും. തൃശൂര്‍ ജില്ലയിലെ പഴയന്നൂരില്‍ ജനിച്ചു. പ്രധാന കൃതികള്‍: മഴമേഘങ്ങള്‍ (നോവലെറ്റുകള്‍), അഷിതയുടെ കഥകള്‍, നിലാവിന്റെ നാട്ടില്‍, 365 കുഞ്ഞുകഥകള്‍ (കഥകള്‍), ശിവേനസഹ നര്‍ത്തനം (വിവര്‍ത്തനം), കൊച്ചുരാജകുമാരന്‍ .(സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷ)"
അവരോഹണ ദിശ സജ്ജമാക്കുക
ആയി കാണുക ഗ്രിഡ് പട്ടിക

1 ഇനം

ഓരോ പേജിലും
അവരോഹണ ദിശ സജ്ജമാക്കുക
ആയി കാണുക ഗ്രിഡ് പട്ടിക

1 ഇനം

ഓരോ പേജിലും