കച്ചിലപട്ടണത്തിന്റെ കഥ

കച്ചിലപട്ടണത്തിന്റെ കഥ

 നീല നോട്ടുപുസ്തകം

നീല നോട്ടുപുസ്തകം

അറബിക്കടലോരം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് യു എ ഖാദര്‍
സ്വപ്‌നങ്ങൾ തേടി കടലിൽ പോകുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ കഥയാണിത്. ഒപ്പം തീരദേശവാസികളുടെ സംഘർഷങ്ങളും
സാധാരണ വില ₹300.00 പ്രത്യേക വില ₹270.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386364852
2nd
280
2019
-
-
MALAYALAM
കടലാഴങ്ങളിലേക്ക് സ്വപ്നങ്ങള്‍ തേടിപ്പോകുന്ന ഒരുപറ്റം മനുഷ്യരുടെ കഥ. കടലോര മനുഷ്യരുടെ സംഘര്‍ഷങ്ങളും
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:അറബിക്കടലോരം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്