ചരിത്രം ഒരു സമരായുധം

ചരിത്രം ഒരു സമരായുധം

കോടിയേരിഎന്ന രാഷ്ട്രീയ മനുഷ്യന്‍

കോടിയേരിഎന്ന രാഷ്ട്രീയ മനുഷ്യന്‍

അനുഭവങ്ങള്‍ ഓര്‍മകള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പി കരുണാകരന്‍
ഇടവേളകളില്ലാത്ത പ്രവര്‍ത്തനമാണ് ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരന്റെ ജീവിതം. സാധാരണമായ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തനം മുതല്‍ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അത്യുന്നത ഗോപുരമായ പാര്‍ലമെന്റുവരെ പോരാടി ജീവിച്ച പി കരുണാകരന്റെ ജീവിതകഥ
₹330.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789393468239
1st
272
2022
-
MALAYALAM
ഇടവേളകളില്ലാത്ത പ്രവര്‍ത്തനമാണ് ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരന്റെ ജീവിതം. ഓര്‍മ്മത്തുണ്ടുകള്‍ ചേര്‍ത്തുവച്ച സങ്കല്പമാളികയല്ല പി കരുണാകരന്റെ അനുഭവങ്ങള്‍ ഓര്‍മകള്‍. മായ്ച്ചാലും മായ്ക്കാത്ത ഓര്‍മകളുടെ പുസ്തകമാണിത്. സാധാരണമായ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തനം മുതല്‍ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അത്യുന്നത ഗോപുരമായ പാര്‍ലമെന്റുവരെ പോരാടി ജീവിച്ച പി കരുണാകരന്റെ ഈ ജീവിതകഥ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യവുമായ ഓര്‍മ്മകളുടെ സാകല്യമാണ്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:അനുഭവങ്ങള്‍ ഓര്‍മകള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്