ഡോക്ടര്‍ ഷിവാഗോ

ഡോക്ടര്‍ ഷിവാഗോ

മോണ്ടിക്രിസ്റ്റോയിലെ പ്രഭു

മോണ്ടിക്രിസ്റ്റോയിലെ പ്രഭു

അന്ന കരെനീന

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ലിയോ ടോള്‍സ്റ്റോയ്‌
പ്രൗഢവും വശ്യവുമായ ഭാവനയുടെ സര്‍ഗരശ്മികള്‍കൊണ്ട് ലോകമെങ്ങുമുള്ള വായനക്കാരെ വിസ്മയിപ്പിച്ച മഹാനായ ലിയോ ടോള്‍സ്റ്റോയിയുടെ അനശ്വര രചന.
സാധാരണ വില ₹600.00 പ്രത്യേക വില ₹540.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789386112040
7th
464
2023
World-Classic
Mini Menon
MALAYALAM
പ്രൗഢവും വശ്യവുമായ ഭാവനയുടെ സര്‍ഗരശ്മികള്‍കൊണ്ട് ലോകമെങ്ങുമുള്ള വായനക്കാരെ വിസ്മയിപ്പിച്ച മഹാനായ ലിയോ ടോള്‍സ്റ്റോയിയുടെ അനശ്വര രചന.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:അന്ന കരെനീന
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!