എന്തുകൊണ്ട് കെ റെയിൽ  രണ്ടാം പതിപ്പ്

എന്തുകൊണ്ട് കെ റെയിൽ രണ്ടാം പതിപ്പ്

കേരളത്തിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ടിയുടെ ചരിത്രം ഭാഗം 2 [ 1940-1952 ]

കേരളത്തിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ടിയുടെ ചരിത്രം ഭാഗം 2 [ 1940-1952 ]

അമ്മ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് മാക്‌സിം ഗോര്‍ക്കി
മാക്സിം ഗോര്‍ക്കിയുടെ എക്കാലെത്തെയും മഹത്തായ ക്ലാസിക് . കമ്മ്യൂണിസത്തിനു സ്‌നേഹത്തിന്റെ സംഗീതം എന്ന പരിഭാഷ നല്‍കിയ ഗോര്‍ക്കിയുടെ വിഖ്യാത കൃതി .
സാധാരണ വില ₹430.00 പ്രത്യേക വില ₹387.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789385045424
7th
320
2023
World-Classic
K P SUMATHI
MALAYALAM
മാക്സിം ഗോര്‍ക്കിയുടെ എക്കാലെത്തെയും മഹത്തായ ക്ലാസിക് . കമ്മ്യൂണിസത്തിനു സ്‌നേഹത്തിന്റെ സംഗീതം എന്ന പരിഭാഷ നല്‍കിയ ഗോര്‍ക്കിയുടെ വിഖ്യാത കൃതി .
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:അമ്മ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!