കച്ചിലപട്ടണത്തിന്റെ കഥ

കച്ചിലപട്ടണത്തിന്റെ കഥ

ഡ്രാക്കുള

ഡ്രാക്കുള

അമ്മ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് മാക്‌സിം ഗോര്‍ക്കി
മാക്സിം ഗോര്‍ക്കിയുടെ എക്കാലെത്തെയും മഹത്തായ ക്ലാസിക് . കമ്മ്യൂണിസത്തിനു സ്‌നേഹത്തിന്റെ സംഗീതം എന്ന പരിഭാഷ നല്‍കിയ ഗോര്‍ക്കിയുടെ വിഖ്യാത കൃതി .
സാധാരണ വില ₹390.00 പ്രത്യേക വില ₹351.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789385045424
6th
320
2021
World-Classic
K P SUMATHI
MALAYALAM
മാക്സിം ഗോര്‍ക്കിയുടെ എക്കാലെത്തെയും മഹത്തായ ക്ലാസിക് . കമ്മ്യൂണിസത്തിനു സ്‌നേഹത്തിന്റെ സംഗീതം എന്ന പരിഭാഷ നല്‍കിയ ഗോര്‍ക്കിയുടെ വിഖ്യാത കൃതി .
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:അമ്മ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്