ഉത്തിഷ്ഠതാ ജാഗ്രത

ഉത്തിഷ്ഠതാ ജാഗ്രത

കഥകള്‍ ഉപന്യാസങ്ങള്‍

കഥകള്‍ ഉപന്യാസങ്ങള്‍

അമേരിക്ക ഋതുഭേദങ്ങളുടെ നാട്‌

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ. കെ വി വേലായുധന്‍
അമേരിക്കയില്‍ ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടുകാലം പ്രവാസി ആയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും യാത്രാനുഭവങ്ങളും ഉള്‍ച്ചേരുന്ന ഗ്രന്ഥം. അമേരിക്കയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങള്‍ മുതല്‍ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്‌കാരിക പരിണാമങ്ങളെയും ആഴത്തില്‍ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥം.( Scroll Down For More Malayalam Travelogue )
സാധാരണ വില ₹230.00 പ്രത്യേക വില ₹207.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789394753082
1st
168
2023 September
Travelogue
-
MALAYALAM
അമേരിക്കയില്‍ ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടുകാലം പ്രവാസി ആയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും യാത്രാനുഭവങ്ങളും ഉള്‍ച്ചേരുന്ന ഗ്രന്ഥം. അമേരിക്കയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങള്‍ മുതല്‍ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്‌കാരിക പരിണാമങ്ങളെയും ആഴത്തില്‍ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:അമേരിക്ക ഋതുഭേദങ്ങളുടെ നാട്‌
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!