കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ

ഇന്ത്യ  @ 75

ഇന്ത്യ @ 75

ആഗോള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും ഇന്ത്യന്‍ കാര്‍ഷിക പ്രശ്‌നവും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പി കൃഷ്ണപ്രസാദ്
വയനാട്ടിൽ നടന്ന ദേശീയ കാർഷിക സെമിനാറിൽ പ്രകാശ് കാരാട്ട്, സീതാറാം യെച്ചൂരി, എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള, പ്രഭാത് പട്നായിക്, വെങ്കിടേഷ് ആത്രേയ, ഉത്സ പട്നായിക്, ജയതിഘോഷ്, സി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ തുടങ്ങി യവർ അവതരിപ്പിച്ച പ്രബന്ധങ്ങളാണ് ഈ കൃതി യുടെ ഉള്ളടക്കം. നവകൊളോണിയൽ ഇന്ത്യൻ പരിസ രത്തെ കാർഷികവിപ്ലവത്തിന്റെ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ സമീപി ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഈ പഠനസമാഹാരം മാറുന്ന കാർഷികബന്ധങ്ങളിലേക്കും മൂർഛിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ വൈരുധ്യങ്ങളിലേക്കും വെളിച്ചം വീശുന്നു.
₹120.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126205219
2nd
192
2010
Study
-
MALAYALAM
വയനാട്ടിൽ നടന്ന ദേശീയ കാർഷിക സെമിനാറിൽ പ്രകാശ് കാരാട്ട്, സീതാറാം യെച്ചൂരി, എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള, പ്രഭാത് പട്നായിക്, വെങ്കിടേഷ് ആത്രേയ, ഉത്സ പട്നായിക്, ജയതിഘോഷ്, സി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ തുടങ്ങി യവർ അവതരിപ്പിച്ച പ്രബന്ധങ്ങളാണ് ഈ കൃതി യുടെ ഉള്ളടക്കം. നവകൊളോണിയൽ ഇന്ത്യൻ പരിസ രത്തെ കാർഷികവിപ്ലവത്തിന്റെ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ സമീപി ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഈ പഠനസമാഹാരം മാറുന്ന കാർഷികബന്ധങ്ങളിലേക്കും മൂർഛിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ വൈരുധ്യങ്ങളിലേക്കും വെളിച്ചം വീശുന്നു.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ആഗോള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും ഇന്ത്യന്‍ കാര്‍ഷിക പ്രശ്‌നവും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!