നിലാവ്

നിലാവ്

അന്തോണിയോ ഗ്രാംഷിയും സാംസ്‌കാരികപഠനവും

അന്തോണിയോ ഗ്രാംഷിയും സാംസ്‌കാരികപഠനവും

അടുക്കള അറിയാൻ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പഴയിടം മോഹനൻ നമ്പൂതിരി
നിത്യജീവിതത്തില്‍ അനിവാര്യമായ അടുക്കള അറിവുകളുടെ സമാഹാരമാണ് പഴയിടം മോഹനന്‍ നമ്പൂതിരി രചിച്ച അടുക്കള അറിയാന്‍ എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം. അതീവ രുചികരമായ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പാചക രഹസ്യങ്ങളെ അതീവ ലളിതമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കൃതി. വീട്ടമ്മമാര്‍ക്കും പാചകം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര്‍ക്കും ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായ ഗ്രന്ഥം.
₹100.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789389410778
1st
79
2020
COOKING
-
MALAYALAM
നിത്യജീവിതത്തില്‍ അനിവാര്യമായ അടുക്കള അറിവുകളുടെ സമാഹാരമാണ് പഴയിടം മോഹനന്‍ നമ്പൂതിരി രചിച്ച അടുക്കള അറിയാന്‍ എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം. അതീവ രുചികരമായ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പാചക രഹസ്യങ്ങളെ അതീവ ലളിതമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കൃതി. വീട്ടമ്മമാര്‍ക്കും പാചകം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര്‍ക്കും ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായ ഗ്രന്ഥം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:അടുക്കള അറിയാൻ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്