വീടിന്റെ നാനാര്‍ഥം

വീടിന്റെ നാനാര്‍ഥം

മറക്കാനാവാത്ത മലയാള സിനിമകള്‍

മറക്കാനാവാത്ത മലയാള സിനിമകള്‍

ആദിശേഷന്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് എസ് വി വേണുഗോപന്‍ നായര്‍
നടപ്പു കഥാരീതികളെ മറികടക്കുന്ന പത്തു കഥകള്‍. യാഥാര്‍ഥ്യത്തിന്റെ മൂന്നാം ഡൈമന്‍ഷന്‍ എസ് വിയുടെ കഥകളുടെ അകക്കാമ്പാണ്. നര്‍മഭാഷണത്തിലെ തീക്ഷ്ണ സത്യങ്ങള്‍.
₹100.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789383432912
2nd
72
2022
stories
-
MALAYALAM
നടപ്പു കഥാരീതികളെ മറികടക്കുന്ന പത്തു കഥകള്‍. യാഥാര്‍ഥ്യത്തിന്റെ മൂന്നാം ഡൈമന്‍ഷന്‍ എസ് വിയുടെ കഥകളുടെ അകക്കാമ്പാണ്. നര്‍മഭാഷണത്തിലെ തീക്ഷ്ണ സത്യങ്ങള്‍.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ആദിശേഷന്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്