ആരൂഢം വളഞ്ഞ നവ ഇന്ത്യ

ആരൂഢം വളഞ്ഞ നവ ഇന്ത്യ

കുരുവി പാർക്കിലെ സ്ത്രീ

കുരുവി പാർക്കിലെ സ്ത്രീ

അദൃശ്യ നദി

ജീവിതത്തിന്റെ രാഗ താളങ്ങളെ അതിസൂക്ഷ്മമായി അനുഭവിപ്പിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ള, നിറയെ സംഗീതമുള്ള കഥകളുടെ സമാഹാരം.. അനുഭൂതികളുടെ വിസ്മയ ലോകത്തേക്ക് അനുവാചകനെ നയിക്കുന്ന, കഥാശ്രുതിയില്‍ സംഗീതം കടന്നുവരുന്ന പതിനേഴു കഥകള്‍. മനുഷ്യകഥാനുഗായിയായ ടി പത്മനാഭന്റെ മികച്ച കഥകളുടെ സമാഹാരം. SCAN QR CODE OF INNER PAGE IN THIS BOOK FOR HEAR STORIES
സാധാരണ വില ₹200.00 പ്രത്യേക വില ₹180.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788119131327
1st
152
2023
stories
-
MALAYALAM
ജീവിതത്തിന്റെ രാഗ താളങ്ങളെ അതിസൂക്ഷ്മമായി അനുഭവിപ്പിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ള, നിറയെ സംഗീതമുള്ള കഥകളുടെ സമാഹാരം.. അനുഭൂതികളുടെ വിസ്മയ ലോകത്തേക്ക് അനുവാചകനെ നയിക്കുന്ന, കഥാശ്രുതിയില്‍ സംഗീതം കടന്നുവരുന്ന പതിനേഴു കഥകള്‍. മനുഷ്യകഥാനുഗായിയായ ടി പത്മനാഭന്റെ മികച്ച കഥകളുടെ സമാഹാരം. SCAN QR CODE OF INNER PAGE IN THIS BOOK FOR HEAR STORIES
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:അദൃശ്യ നദി
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്