മൂലധനം ഒരു മുഖവുര

മൂലധനം ഒരു മുഖവുര

ഭരണകൂടം വിപ്ലവംഅതിവിപ്ലവം

ഭരണകൂടം വിപ്ലവംഅതിവിപ്ലവം

അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തെപ്പറ്റി

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഇ എം എസ്
മുതലാളിത്ത ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഫെഡറല്‍ പാര്‍ലമെന്ററി ഘടനയ്ക്കുള്ളില്‍ വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണത്തിന്റെയും ജനകീയാധികാരത്തിന്റെയും സാധ്യതകളും പ്രശ്‌നങ്ങളും അന്വേഷിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളും കുറിപ്പുകളും പ്രസംഗങ്ങളുമാണ് ഇതില്‍ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സാധാരണ വില ₹240.00 പ്രത്യേക വില ₹220.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126203314
2nd
192
2020
-
MALAYALAM
മുതലാളിത്ത ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഫെഡറല്‍ പാര്‍ലമെന്ററി ഘടനയ്ക്കുള്ളില്‍ വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണത്തിന്റെയും ജനകീയാധികാരത്തിന്റെയും സാധ്യതകളും പ്രശ്‌നങ്ങളും അന്വേഷിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളും കുറിപ്പുകളും പ്രസംഗങ്ങളുമാണ് ഇതില്‍ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തെപ്പറ്റി
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!