സ്ത്രീ ,ലൈംഗികത ,സദാചാരം

സ്ത്രീ ,ലൈംഗികത ,സദാചാരം

നേർ രേഖകൾ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ

നേർ രേഖകൾ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ

ആർത്തവം ,ആചാരം ,ലിംഗ നീതി

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്‍
ആര്‍ത്തവ വിലക്കുകളും അയിത്തവുമെല്ലാം യുക്തിരാഹിത്യത്തിന്റെയും അജ്ഞതയുടെയും സൃഷ്ടികളാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ സ്ത്രീ ലൈംഗികതയെയും പ്രത്യുല്പാദനത്തെയും ആര്‍ത്തവത്തെയും സംബന്ധിച്ച ശാസ്ത്രീയമായ അറിവ് പ്രസക്തമാകുന്നു. ഈ അറിവ് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്ര ധര്‍മ്മമാണ് ഈ പുസ്തകം നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നത്.
₹120.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789388485111
2nd
104
2020
-
-
MALAYALAM
ആര്‍ത്തവ വിലക്കുകളും അയിത്തവുമെല്ലാം യുക്തിരാഹിത്യത്തിന്റെയും അജ്ഞതയുടെയും സൃഷ്ടികളാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ സ്ത്രീ ലൈംഗികതയെയും പ്രത്യുല്പാദനത്തെയും ആര്‍ത്തവത്തെയും സംബന്ധിച്ച ശാസ്ത്രീയമായ അറിവ് പ്രസക്തമാകുന്നു. ഈ അറിവ് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്ര ധര്‍മ്മമാണ് ഈ പുസ്തകം നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നത്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ആർത്തവം ,ആചാരം ,ലിംഗ നീതി
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്