നീലി

നീലി

ആര്‍ദ്രസമുദ്രം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഏഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രന്‍
സമകാലിക ലോകത്തിന്റെ കറുത്ത യാഥാര്‍ഥ്യങ്ങളോട് കലഹിക്കുന്ന കവിതകള്‍ ദ്രാവിഡഗോത്രപ്പെരുമയും കീഴാളജീവിതത്തിന്റെ തുടിപ്പുകളും ഇഴചേര്‍ന്ന് വൃത്തബദ്ധവും താളസുരഭിലവുമായി പെയ്തിറങ്ങുന്ന ആര്‍ദ്രതയുടെ ഉത്സവം.
സാധാരണ വില ₹150.00 പ്രത്യേക വില ₹135.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126203451
2nd
112
2022
Poem
-
MALAYALAM
സമകാലിക ലോകത്തിന്റെ കറുത്ത യാഥാര്‍ഥ്യങ്ങളോട് കലഹിക്കുന്ന കവിതകള്‍ ദ്രാവിഡഗോത്രപ്പെരുമയും കീഴാളജീവിതത്തിന്റെ തുടിപ്പുകളും ഇഴചേര്‍ന്ന് വൃത്തബദ്ധവും താളസുരഭിലവുമായി പെയ്തിറങ്ങുന്ന ആര്‍ദ്രതയുടെ ഉത്സവം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ആര്‍ദ്രസമുദ്രം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്