ആൽമരവും വവാലുകളും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ശങ്കു ചേര്‍ത്തല
പുല്‍മേനിക്കാട്ടിലെ നീലാണ്ടന്‍കാക്കയും കുറുങ്കാലിക്കോഴിയും തിത്തിരിത്താറാവും ജിദ്ദുജിറാഫുമൊക്കെ കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്ന രസകരങ്ങളായ 14 കുട്ടിക്കഥകളുടെ അത്ഭുതലോകം പ്രകൃതിസ്‌നേഹത്തിന്റെ ബാലപാഠങ്ങള്‍ ചൊല്ലിത്തരുന്ന പുസ്തകം
₹50.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9788126203253
1st
84
2009
children’s literature
-
MALAYALAM
പുല്‍മേനിക്കാട്ടിലെ നീലാണ്ടന്‍കാക്കയും കുറുങ്കാലിക്കോഴിയും തിത്തിരിത്താറാവും ജിദ്ദുജിറാഫുമൊക്കെ കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്ന രസകരങ്ങളായ 14 കുട്ടിക്കഥകളുടെ അത്ഭുതലോകം പ്രകൃതിസ്‌നേഹത്തിന്റെ ബാലപാഠങ്ങള്‍ ചൊല്ലിത്തരുന്ന പുസ്തകം
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ആൽമരവും വവാലുകളും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്