ആ മലര്‍ക്കാലത്തിന്‍ ഓര്‍മ്മകളില്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് വി ടി മുരളി
സംഗീതത്തെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്തുപിടിക്കുന്ന കലാകാരന്റെ ഉള്ളിലെ വിളികൾ.
₹125.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789386364357
2nd
112
2019
-
-
MALAYALAM
സംഗീതത്തെ നെഞ്ചോട് ചേര്‍ക്കുന്ന ഒരു കലാകാരന്റെ ഹൃദയത്തുടിപ്പുകളാണ് ഈ പുസ്തകത്തില്‍. സംഗീതലോകത്തെ, വാക്കുകളിലൂടെ വരച്ചുവയ്ക്കുന്ന ഈ കലാകാരന്റെ സാമൂഹ്യപ്രതിബദ്ധതയും ഉള്‍ക്കാഴ്ചയും പുതിയൊരു വായനാനുഭവം നല്കുന്നവയാണ്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ആ മലര്‍ക്കാലത്തിന്‍ ഓര്‍മ്മകളില്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്