ഭരണകൂടവും വിപ്ലവവും

ഭരണകൂടവും വിപ്ലവവും

പ്രിയപ്പെട്ട മേരീ

പ്രിയപ്പെട്ട മേരീ

എ കെ ജി ജീവിതവും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഒരു സംഘം ലേഖകര്‍
എ കെ ജിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും സഹപ്രവര്‍ത്തകരും എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളുടെയും ഓര്‍മക്കുറിപ്പുകളുടെയും സമാഹാരം
₹150.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
978 9382328773
5th
144
2018
Biography
-
MALAYALAM
എ കെ ജിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും സഹപ്രവര്‍ത്തകരും എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളുടെയും ഓര്‍മക്കുറിപ്പുകളുടെയും സമാഹാരം
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:എ കെ ജി ജീവിതവും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും