സിനിമയും ദേശീയതയും

സിനിമയും ദേശീയതയും

25 ലോക സിനിമകൾ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ജി പി രാമചന്ദ്രൻ
സാധാരണ വില ₹140.00 പ്രത്യേക വില ₹126.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9788126203062
6th
-
-
-
-
MALAYALAM
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:25 ലോക സിനിമകൾ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!