ഉത്തരകേരളം ആരാധനാലയങ്ങളും 
സമകാലീന പ്രവണതകളും

ഉത്തരകേരളം ആരാധനാലയങ്ങളും സമകാലീന പ്രവണതകളും

കലാവിമർശം മാർക്സിസ്റ്റ് മാനദണ്ഡം

കലാവിമർശം മാർക്സിസ്റ്റ് മാനദണ്ഡം

21-ാം പാര്‍ട്ടി കോണ്‍ഗ്രസ് രേഖകള്‍

2015 ഏപ്രില്‍ 14 മുതല്‍ 19 വരെ വിശാഖപട്ടണത്ത് നടന്ന സി പി ഐ (എം) 21-ാം പാര്‍ട്ടി കോണ്‍ഗ്രസ്സംഗീകരിച്ച രേഖകള്‍. പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും അനുഭാവികള്‍ക്കും അന്വേഷണകുതുകികളായ രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും ഗവേഷകര്‍ക്കും ഒരുപോലെ അനുപേക്ഷണീയമായ ഗ്രന്ഥം.
സാധാരണ വില ₹230.00 പ്രത്യേക വില ₹207.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
978938504511
1st
288
2015
Study
-
MALAYALAM
2015 ഏപ്രില്‍ 14 മുതല്‍ 19 വരെ വിശാഖപട്ടണത്ത് നടന്ന സി പി ഐ (എം) 21-ാം പാര്‍ട്ടി കോണ്‍ഗ്രസ്സംഗീകരിച്ച രേഖകള്‍. പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും അനുഭാവികള്‍ക്കും അന്വേഷണകുതുകികളായ രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും ഗവേഷകര്‍ക്കും ഒരുപോലെ അനുപേക്ഷണീയമായ ഗ്രന്ഥം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:21-ാം പാര്‍ട്ടി കോണ്‍ഗ്രസ് രേഖകള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്